ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบมาตรฐานทางคุณธรรม PDF พิมพ์

 

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไว้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ดังนี้

 

ค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 9 ประการ

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 

ค่านิยมหลักกรมการแพทย์

H HARMONIZATION การประสานที่สอดคล้องกันอย่างดี

M MIDDLE PATH ทางสายกลาง

R RESPECT ให้เกียรตินับถือซึ่งกันและกัน

L LOVE TO WORK รักในงานที่ทำ

 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกรมการแพทย์

1. ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูก ต้อง

2. รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3. คิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. มีจรรยา ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

5. สามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป ยึดหลักความมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นทีม สร้าง ความสามัคคี

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

จรรยาข้าราชการ

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้‰

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน™

รับของขวัญอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย